American Speech-Language-Hearing Association

Past ASHA Conventions

2013 - Chicago, Illinois
2012 - Atlanta, Georgia
2011 - San Diego, California
2010 - Philadelphia, Pennsylvania
2009 - New Orleans, Louisiana
2008 - Chicago, Illinois
2007 - Boston, Massachusetts
2006 - Miami, Florida
2005 - San Diego, California
2004 - Philadelphia, Pennsylvania
2003 - Chicago, Illinois
2002 - Atlanta, Georgia
2001 - New Orleans, Louisiana
2000 - Washington, DC
1999 - San Francisco, California
1998 - San Antonio, Texas
1997 - Boston, Massachusetts
1996 - Seattle, Washington
1995 - Orlando, Florida
1994 - New Orleans, Louisiana
1993 - Anaheim, California
1992 - San Antonio, Texas
1991 - Atlanta, Georgia
1990 - Seattle, Washington
1989 - St. Louis, Missouri
1988 - Boston, Massachusetts
1987 - New Orleans, Louisiana
1986 - Detroit, Michigan
1985 - Washington, DC
1984 - San Francisco, California
1983 - Cincinnati, Ohio
1982 - Toronto, Ontario, Canada
1981 - Los Angeles, California
1980 - Detroit, Michigan
1979 - Atlanta, Georgia
1978 - San Francisco, California
1977 - Chicago, Illinois
1976 - Houston, Texas
1975 - Washington, DC
1974 - Las Vegas, Nevada
1973 - Detroit, Michigan

1972 - San Francisco, California
1971 - Chicago, Illinois
1970 - New York, New York
1969 - Chicago, Illinois
1968 - Denver, Colorado
1967 - Chicago, Illinois
1966 - Washington, DC
1965 - Chicago, Illinois
1964 - San Francisco, California
1963 - Chicago, Illinois
1962 - New York, New York
1961 - Chicago, Illinois
1960 - Los Angeles, California
1959 - Cleveland, Ohio
1958 - New York, New York
1957 - Cincinnati, Ohio
1956 - Chicago, Illinois
1955 - Los Angeles, California
1954 - St. Louis, Missouri
1953 - New York, New York
1952 - Detroit, Michigan
1951 - Chicago, Illinois
1950 - Columbus, Ohio
1949 - Chicago, Illinois
1948 - Washington, DC
1947 - Salt Lake City, Utah
1946 - Chicago, Illinois
1945 - Columbus, Ohio
1944 - Chicago, Illinois
1943 - New York, New York [canceled]
1942 - Chicago, Illinois
1941 - Detroit, Michigan
1940 - State College, Pennsylvania
1939 - Chicago, Illinois
1938 - Cleveland, Ohio
1937 - Chicago, Illinois
1936 - St. Louis, Missouri

Share This Page

Print This Page